Ingenieursbureaus

Van onderdeel tot volledig plan

BCT Landgraaf kan u bij elk project op diverse vlakken van dienst zijn. Van inmeting tot bestek kunnen wij werkzaamheden voor u uitvoeren. U kunt ervoor kiezen ons in te huren voor een onderdeel van een project of u kiest ervoor een project volledig aan ons uit te besteden.

Werkzaamheden

Terreinmeting
Tijdens de onderzoek- en inventarisatiefase brengen wij het plangebied in kaart middels een landmeetkundige inmeting van de bestaande situatie. Om de bodemgesteldheid in kaart te brengen laten wij bodemonderzoeken uitvoeren.

Ontwerp
Het ontwerpen van een weg of een plangebied begint met een schetsontwerp. Dit schetsontwerp wordt gebaseerd op een stedenbouwkundig ontwerp van een architect of wordt opgesteld aan de hand van een programma van eisen.

Het schetsontwerp wordt vervolgens stapsgewijs uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp en uiteindelijk een definitief ontwerp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van 3D-ontwerp- en simulatieprogramma’s waarmee een optimaal verkeerskundig ontwerp tot stand komt. Tijdens het ontwerpproces kunnen wij de benodigde vergunningen aanvragen en zullen wij overleg voeren met de diverse instanties en belanghebbenden.

Door zowel de inmeting van de bestaande situatie alsook het ontwerp van de nieuwe situatie uit te voeren in 3D kunnen wij een zeer nauwkeurige grondbalans opstellen.

Tijdens het gehele ontwerpproces zullen wij de financiële haalbaarheid van het plan niet uit het oog verliezen. Door het tijdig opstellen en bijstellen van budgetramingen kan het ontwerp, indien nodig, tijdig worden bijgesteld en komt u bij aanbesteding van het werk niet voor financiële verrassingen te staan.

Bestek
Na de ontwerpfase volgt in veel gevallen de uitwerking van het ontwerp in een bestek conform de RAW-systematiek. In het bestek staat o.a. eenduidig omschreven met welke hoeveelheden en eisen de aannemer rekening dient te houden bij de uiteindelijke uitvoering van het werk.
Met het definitieve bestek en de daarbij behorende bestektekeningen kan het werk vervolgens middels een onderhandse of openbare aanbesteding worden uitgegeven.

Tags: , , , ,